Doelstelling van de Stichting Help Onze Jongens Thuiskomen

De stichting stelt zich ten doel aandacht te genereren en begrip te vragen voor de gevolgen van posttraumatische stressstoornis, onder meer bij (oud)mariniers en andere geüniformeerde (oud) beroepsbeoefenaren.

‘STOP PTSS TOGETHER!’

Door aandacht te vragen voor de gevolgen van PTSS, streeft de Stichting Help Onze Jongens Thuiskomen er naar fondsen te werven met als belangrijkste doel (wetenschappelijk) onderzoek en projecten te ondersteunen gericht op het voorkomen en op het behandelen van PTSS om daardoor het leven met PTSS draaglijk(er) te maken. Het ultieme doel is om uiteindelijk zoveel als mogelijk het ontstaan van PTSS te voorkomen.

“Leave no one behind”

De Stichting Help Onze Jongens Thuiskomen wil indachtig het credo binnen de krijgsmacht “Leave no one behind” een brug slaan tussen geüniformeerde beroepsbeoefenaren die in het dagelijks leven te maken hebben met PTSS en de samenleving.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Voor de inhoud van het beleidsplan wordt verwezen naar het beleidsplan 2020 – 2023 (Klik hier).

De Stichting Help Onze Jongens Thuiskomen is opgericht met als doel het creëren van begrip voor en het geven van aandacht aan geüniformeerde beroepsbeoefenaren die dagelijks leven met posttraumatische stressstoornis, die het gevolg is van (een) traumatische gebeurtenis(sen) tijdens de uitoefening van hun eervol beroep. Een beroep dat vanuit passie en betrokkenheid werd uitgeoefend ten dienste van de Nederlandse samenleving. Deze beroepsbeoefenaren verdienen respect, waardering en erkenning!

De Stichting Help Onze Jongens Thuiskomen richt zich op maatschappelijke bewustwording in de breedste zin van het woord voor de gevolgen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij geüniformeerde beroepsbeoefenaren. Indachtig het credo binnen de krijgsmacht “Leave no one behind” wil de Stichting Help Onze Jongens Thuiskomen een brug slaan tussen enerzijds geüniformeerde beroepsbeoefenaren die dagelijks leven met PTSS en anderzijds de samenleving. De Stichting doet dit vanuit de overtuiging dat hierdoor geüniformeerde beroepsbeoefenaren die in het dagelijks leven worstelen met de gevolgen van PTSS meer begrip, ondersteuning en waardering zullen gaan ervaren.

Geüniformeerde beroepsbeoefenaren die dagelijks leven met PTSS, herbeleven keer op keer de traumatische gebeurtenis(sen) die heeft (hebben) geleid tot PTSS. Dit zorgt voor hoofdpijn, concentratieproblemen, nachtmerries, angstaanvallen, slapeloosheid en/of fysieke klachten. Omdat de traumatische gebeurtenis(sen) nooit (ver) weg is (zijn), is men in mentale zin “niet thuis”. De directe omgeving en in breder perspectief de Nederlandse samenleving onderkent nog onvoldoende de gevolgen van PTSS op het dagelijks leven en functioneren. De geüniformeerde beroepsbeoefenaar die dagelijks moet leven met PTSS als gevolg van de uitoefening van zijn/haar beroep, voelt zich niet gekend en raakt sociaal in een isolement.

Daarom zet de Stichting Help Onze Jongens Thuiskomen zich in om ‘onze jongens’, jongens en meisjes, weer thuis te brengen. “Weer thuisbrengen” is als metafoor de vertaling van “leave no one behind”: we laten niemand achter; we zorgen er voor dat iedereen weer thuiskomt. Niet alleen fysiek, maar juist ook mentaal.

De Stichting Help Onze Jongens Thuiskomen handelt vanuit de overtuiging dat op basis van wetenschappelijk onderzoek en door technologie ondersteund, behandelingsmethoden beschikbaar kunnen en zullen komen die het mogelijk maken het dagelijks leven met PTSS dragelijk(er) te maken. Met als ultieme doel om uiteindelijk zoveel als mogelijk het ontstaan van PTSS te voorkomen.

De Stichting Help Onze Jongens Thuiskomen is een jonge, ambitieuze stichting. Opgericht in 2020 is de bekendheid van de stichting in Nederland nog niet erg groot. Om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren moet de naamsbekendheid in Nederland worden vergroot. Dat is met fondsenwerving de belangrijkste ambitie van het bestuur in de periode van dit beleidsplan. Zonder naamsbekendheid geen fondsenwerving en zonder fondsenwerving geen naamsbekendheid. Daarom zet het bestuur van de stichting in de periode 2020 – 2023 ook in op het werven van fondsen.

In een wereld waarin vele goede-doelen-organisaties actief zijn en de geldmiddelen beperkt, is het belangrijk om samen te werken. De Stichting Help Onze Jongens Thuiskomen zal dan ook inzetten op het aangaan van samenwerkingsrelaties. Zowel om fondsen binnen te kunnen halen alsook om de ontvangen middelen verantwoord te kunnen besteden aan het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Namen van de leden van het bestuur

De heer Peter BercxVoorzitter
De heer Karel LanserVice-voorzitter
De heer Ronald BruschkeSecretaris
De heer Mark SomersPenningmeester
De heer Hearry van Herrewaarden

Namen van de leden van de Raad van Toezicht

Mevrouw Frédérique van Steekelenburg van der Stelt
De heer Tjahny Bercx
De heer Aad van der Klugt
De heer Michel RudolphieVoorzitter
De heer Dick SwijgmanSecretaris

Het beloningsbeleid

De Stichting Help Onze Jongens Thuiskomen beoogt niet het maken van winst. De leden van zowel het bestuur als de raad van toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De stichting heeft noch een directie noch medewerkers in dienst. Om die reden is voor deze categorieën ook geen beloningsbeleid vastgesteld.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

De stichting is in januari 2020 opgericht. Er zijn nog geen activiteiten verricht. Om die reden is er nog geen verslag van uitgeoefende activiteiten.

Financiële verantwoording

De stichting is in januari 2020 opgericht. Er zijn nog geen activiteiten verricht. Om die reden is er nog geen financiële verantwoording van uitgeoefende activiteiten. De financiële verantwoording over het boekjaar 2020 zal overeenkomstig artikel 15 van de statuten uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar worden gepubliceerd.

Het postadres van de Stichting

Fazantenkamp 325, 3607 CR Maarssen

Overige gegevens

BANKREKENING : NL52 INGB 0006 1463 62
KvK: 77310780
RSIN: 860967074
ANBI-status: aanvraag ingediend

Statuten

Voor de integrale tekst van de statuten klik hier